Reflekterande kollegiala samtalsgrupper

Reflekterande kollegiala samtalsgrupper

Reflekterande kollegiala samtalsgrupper är en problembaserad inlärningsmodell med mål att ge strategier för utveckling av psykiska och sociala resurser. En ny studie visar att stress och utmattning hos anställda går att förebygga genom kollegialt stöd. Reflekterande kollegiala samtalsgrupper ger resultat som visar lägre grad av utmattning, mindre depressiva symtom, stress och ångest. Det kan därför vara en relativt enkel och kostnadseffektiv insats för att förebygga stress och utmattning.

Samtalsgruppen träffas 2 timmar/vecka under 10 veckor och gruppens medlemmar ges ”läxor” mellan träffarna. 

De som deltagit i reflekterande kollegiala samtalsgrupper upplevde lägre grad av utmattning, minskade depressiva symtom och ångest samt mindre krav och stress i arbetet jämfört med kontrollgruppen. Innan studien med reflekterande kollegiala samtalsgrupper började var alla deltagare – både de i samtalsgruppen och de i kontrollgruppen – i riskzon för att drabbas av utmattning. Efter studien var bara drygt en av fyra av de som deltagit i samtalsgrupperna kvar i riskzon (26%), jämfört med tre av fyra i kontrollgruppen (74%).

Enligt Försäkringskassan har 46 procent av alla sjukfall i Sverige en psykisk diagnos som orsak, och stress och depression är de största diagnoserna. Ofta blir det långa sjukskrivningar som får negativa konsekvenser, inte bara för personen som drabbas , utan också för arbetsplatsen och, i förlängningen, samhället.

Pingh Management AB - Telefon: +46 735 70 67 25
E-mail: inger@pingh.se - Postadress: Körsbärsvägen 4A, 146 48 Tullinge
Organisationsnummer: 556735-5432